حسین صولتی
21 اسفند 1402

زیست نامتعارفی به نام «بازی ورزاجنگ» و نسبتِ آن با حیوان آزاری /به قلم حسین صولتی

  پدیدۀ «ورزاجنگ» در گیلان و معاد ­های آن در مازندران، یعنی «ورزوجنگ» و «جونکاسره»، تجربۀ به جان هم انداختن دو گاوِ نر است که تا سرحد مرگ یکدیگر را زیر ضربات شاخ و در هیاهوی تماشاچیان و صاحبانشان خرد و خمیر می کنند. این مراسم در نخستین بزنگاهش، نمایشی در میانۀ سرگرمی هایِ مردم […]