نجمه سیددخت
به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان  به قلم نجمه سیددخت 21 تیر 1403

به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان به قلم نجمه سیددخت

  ایران؛ کشوری کهنسال با سابقۀ دیرینۀ فرهنگی و ۲۵۰۰ سال تاریخ مدون است و صاحب ادبیاتی غنی و پربار هم در شکل شفاهی و هم به صورت نوشتاری است و کودکان این مرز و بوم از این میراث ادبی کهن بی نصیب نمانده اند. ادبیات کودک و نوجوان به نوشته ها و سروده های […]

شهید دکترمصطفی چمران؛ الگو و اسوه به قلم  نجمه سیددخت 12 تیر 1403

شهید دکترمصطفی چمران؛ الگو و اسوه به قلم نجمه سیددخت

  شهید دکتر مصطفی چمران در اسفند ماه سال ۱۳۱۱ در شهر قم دیده به جهان گشود. اجداد پدری او از ایل شاهسون و در منطقۀ چمرون (محلی بین ساوه و طالقان) ساکن بوده اند. دکتر چمران کودکی را در جنوب تهران سپری کرد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسۀ انتصاریه و دبیرستان را در دارالفنون […]

انتخابات؛ بارزترین نوع مشارکت سیاسی  به قلم نجمه سیددخت 26 خرداد 1403

انتخابات؛ بارزترین نوع مشارکت سیاسی به قلم نجمه سیددخت

  یکی ازویژگی های اساسی نظام های مردمی ومردم سالار، مشارکت مردم درفرآیند انتخاب نخبگان سیاسی جامعه است. اندیشمندان جامعه شناسی، مشارکت سیاسی را«شرکت درفرآیندهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی منجرمی شود و سیاست عمومی راتعیین می کند یا برآن اثرمی گذارد»، تعریف کرده اند. از این رو، انتخابات مهمترین، بارزترین وقابل اندازه گیری […]

معرفی کتاب به دنبال فردوسی به قلم  نجمه سیددخت 22 خرداد 1403

معرفی کتاب به دنبال فردوسی به قلم نجمه سیددخت

    کتاب “به دنبال فردوسی”به قلم محمد حسینی و تصویرگری ناهید کاظمی، در صد و بیست صفحه و هفت فصل به بازنویسی زندگی فردوسی پرداخته است. نویسنده در خلال روایت خود از ابیات شاهنامه استفاده کرده است و دشواری های متن را در حاشیۀ صفحه، معنا کرده است تا خوانندگان را از ارجاع به […]

به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات به قلم  نجمه سیددخت 11 خرداد 1403

به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات به قلم نجمه سیددخت

  ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ پیشینۀ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﻪ ده ﻫﺰار ﺳﺎل پیش ﺑﺎز می گردد. در ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن؛ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن وچینی ها از گیاه ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دارو ﺑـﺮای درﻣـﺎن ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎریﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. ﺳیگار ﻛﺸﻴﺪنﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ اﻣﺮی طبیعی ﺗﻠﻘﻲ می گردد؛ ﻳﻜﻲ از ﻋﺎدات […]

31 اردیبهشت 1403

فردوسی، بزرگترین حماسه سرای فارسی به قلم نجمه سیددخت

  حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ و حماسه سرای نامدار و از جمله ستارگان درخشان ادبیات ایران و در زمرۀ مردان بزرگ علم و ادب جهان می باشد که در نیمۀ اول قرن چهارم هجری قمری در روستای پاژ، از توابع طوس دیده به جهان گشود. خانوادۀ او از دهقانان و مالکان طوس بودند و […]

21 اسفند 1402

نظامی گنجوی؛ شاعری که باید فراخور مقام و مرتبه اش شناخت /به قلم نجمه سیددخت

  نظامی گنجوی از بزرگان طراز اول شعر فارسی و از پیشوایان داستان سرایی در ادبیات فارسی است. نظام الدین الیاس گنجه ای مشهور به نظامی، پسر زکی، در سال ۵۴۰ هجری در شهر گنجه که اکنون از شهرهای آذربایجان روسیه است، در یک خانواده‏ معمولی دیده به جهان گشود؛ ولی شهرتی جهانی یافت. پدر […]