مناطق آزاد مشترک
ایجاد منطقه آزاد مشترک بین کشورهای حاشیه دریای خزر 29 فروردین 1402
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد:

ایجاد منطقه آزاد مشترک بین کشورهای حاشیه دریای خزر

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیل مناطق مشترک آزاد با کشورهای پیرامونی را تکلیف قانونی خود می داند که هدف آن رشد تولید و بهره وری بیشتر از ظرفیت های متنوع و متکثر اقتصادی کشور است.