مردم سالاری
انتخابات؛ بارزترین نوع مشارکت سیاسی  به قلم نجمه سیددخت 26 خرداد 1403

انتخابات؛ بارزترین نوع مشارکت سیاسی به قلم نجمه سیددخت

  یکی ازویژگی های اساسی نظام های مردمی ومردم سالار، مشارکت مردم درفرآیند انتخاب نخبگان سیاسی جامعه است. اندیشمندان جامعه شناسی، مشارکت سیاسی را«شرکت درفرآیندهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی منجرمی شود و سیاست عمومی راتعیین می کند یا برآن اثرمی گذارد»، تعریف کرده اند. از این رو، انتخابات مهمترین، بارزترین وقابل اندازه گیری […]