محمود واعظی در اظهار کرد وگو با ایسنا، گفته بود: از مجلس می خواهیم در چنین مسائلی به جای مطرح کردن استیضاح وزیر کمیته مشترک با دولت تشکیل دهد تا طبق انصاف به مبحث رسیدگی گردد. وی دنبال کرد: در این مشاجره که میان نماینده مجلس و کارمند گمرک ایجاد شد، مساله قومیت یا مذهب […]

محمود واعظی در اظهار کرد وگو با ایسنا، گفته بود: از مجلس می خواهیم در چنین مسائلی به جای مطرح کردن استیضاح وزیر کمیته مشترک با دولت تشکیل دهد تا طبق انصاف به مبحث رسیدگی گردد.

وی دنبال کرد: در این مشاجره که میان نماینده مجلس و کارمند گمرک ایجاد شد، مساله قومیت یا مذهب نیز مطرح نشد و آن چه در فیلم اتفاق افتاد ربطی به قومیت و مذهب نداشت و کسی که آن جا در گمرک نشسته بود نمی دانست نماینده اهل کدام شهر هست. همه نمایندگان برای دولت عزیز می باشند و هر نماینده از هر جا آمده ما به رای مردم احترام می گذاریم.

ریاست دفتر ریاست جمهور در انتهاء با اشاره به این که «دولت و مجلس باید حرمت هم را داشته باشند»، اظهار کرد: هم دولت باید حرمت مجلس را داشته باشد و هم مجلس حرمت دولت را داشته باشد و این ارتباط یک طرفه نمی توان.

انتهای پیام