«محمد باقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص "بحث کوپنی شدن و یا اقتصاد آزاد کالاها" بیان کرد: هر گزینه و روشی که بار و فشار را از مردم کاهش دهد آن را اعمال خواهیم کرد. او ادامه داد: اگر شیوه کار قابلیت اجرا داشته باشد، کالاها  را به صورت سهمیه کردن و یا کوپنی ارائه […]

«محمد باقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص "بحث کوپنی شدن و یا اقتصاد آزاد کالاها" بیان کرد: هر گزینه و روشی که بار و فشار را از مردم کاهش دهد آن را اعمال خواهیم کرد.

او ادامه داد: اگر شیوه کار قابلیت اجرا داشته باشد، کالاها  را به صورت سهمیه کردن و یا کوپنی ارائه خواهیم کرد. 

نوبخت تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که فشارها را از مردم کاهش دهیم. این صحبت ها به منزله این نیست که کپی کردن را می خواهیم اجرا کنیم اما همه ساز و کارهای متفاوت را طراحی و به اقتضای شرایط عمل می‌کنیم.