برترین ها: حمید رسایی، نماینده پیشین و اصولگرای مجلس در عکس العمل به پدر موشکی خواندن آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط روحانی در توییتر خود درج کرد: به کسی که پدر مهدی و فائزه هاشمی و … زیادتر عنوان پدر فتنه میخوره تا پدر موشک.

برترین ها: حمید رسایی، نماینده پیشین و اصولگرای مجلس در عکس العمل به پدر موشکی خواندن آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط روحانی در توییتر خود درج کرد: به کسی که پدر مهدی و فائزه هاشمی و … زیادتر عنوان پدر فتنه میخوره تا پدر موشک.

رسایی: به هاشمی زیادتر عنوان پدر فتنه میخوره تا پدر موشک!