در نوشتار قبلی از چگونگی مهندسی ذهن بطور خلاصه مطالبی را بیان کردیم. البته سخن از دنیای ذهن و قدرت ذهن گفتن بگونه ای که بخواهیم از جایگاه ذهن خود ذهن را شرح دهیم و درک کاملی از آن داشته باشیم بی شک به خطا رفته ایم. به گمان نگارنده زمانی می توان از ذهن […]

در نوشتار قبلی از چگونگی مهندسی ذهن بطور خلاصه مطالبی را بیان کردیم.

البته سخن از دنیای ذهن و قدرت ذهن گفتن بگونه ای که بخواهیم از جایگاه ذهن خود ذهن را شرح دهیم و درک کاملی از آن داشته باشیم بی شک به خطا رفته ایم.

به گمان نگارنده زمانی می توان از ذهن آگاهی پیدا کرد که به فراتر از ذهن به ذهن نگریسته شود.

می توان گفت ذهن مغز نیست و شاید بتوان مغز را به عنوان ایستگاهی تصور کرد که ذهن می تواند آنجا باشد. کسی نیست که بگوید من ذهن را دیده ام.

اما قدرت ذهن را کسی نیست که از آن بی خبر باشد.

جریان الکتریسته هم دیده نمی شود اما وجود دارد. پس هر چه قدرت و نیرویی داشته باشد می بایست ان شناخته شود و در جهت اهداف از استفاده شود.

حال ذهن چه کاری می تواند انجام دهد؟چه جاهایی می تواند  بر خلاف منافع بشریت در حرکت باشد؟چگونه می توان آن را در اختیار داشت؟

چگونه انسانها گرفتار ترفندهای ذهن می شوند؟ آیا می توان ذهن را به عنوان یک ابزار نگریست؟ قدرت ذهن تا چه حد است؟ آیا می توان به فراتر از ذهن رفت؟

جایگاه رسانه در شناخت ذهن تا چه حد است؟

اساسا جایگاه ذهن در سرنوشت افراد و حتی بر توسعه یک جامعه تا چه میزان است؟

ذهن موهبتی مقدس است یا اسبی چموش ؟

آیا ما خود ذهن هستیم؟

آیا اصل ما فرا تر از ذهن است؟

آیا می توان به ذهن اعتماد کرد؟

برده ذهن یا ارباب ذهن باشیم؟

چگونه بر ذهن تسلط داشته باشیم؟

نقش منطق در مهندسی ذهن؟

همزاد پنداری با ذهن درست یاغلط؟

تاثیر مراقبه بر شناخت ذهن؟

چگونه به اندیشه های خود بیندیشیم؟

قدرت نیروی حال؟

با رهایی و تسلیم بودن چگونه افسار را از ذهن خود میگیریم؟

 

جواب به سوالات بالا می تواندتاحدودی نسبت به شناخت ذهن ما را رهنمود کند.