انتخاب: دونالد ترامپ ریاست جمهور آمریکا وارد شهر مک‌آلن در ایالت تگزاس گردید. مک‌الن، مرزی ۴۳۰ کیلومتری با کشور مکزیک دارد. ترامپ قرار هست در یکی از نواحی مرزی حاضر گردیده و گزارش وضع امنیت مرزی را از مقام های رسمی محلی دریافت کند.

انتخاب: دونالد ترامپ ریاست جمهور آمریکا وارد شهر مک‌آلن در ایالت تگزاس گردید. مک‌الن، مرزی ۴۳۰ کیلومتری با کشور مکزیک دارد.

ترامپ قرار هست در یکی از نواحی مرزی حاضر گردیده و گزارش وضع امنیت مرزی را از مقام های رسمی محلی دریافت کند.

ترامپ در تگزاس

ترامپ در تگزاس

ترامپ در تگزاس

ترامپ در تگزاس