فوتبال ایران نیازمند استفاده ازسیستم ویدیوچک (var) می باشد مهدی علیزاده از طرفدارهای رشته فوتبال از استان کهگیلویه وبویراحمد حوادث وحواشی های داوری فوتبال ایران را نداشتن سیستم (Var) دانست که روز به روز شاهد تصمیمات اشتباه و تاثیر گذار داوران هستیم و حوادث وحواشی های داوری فوتبال ایران باعث شده که روز به […]

 

فوتبال ایران نیازمند استفاده ازسیستم ویدیوچک (var) می باشد

مهدی علیزاده از طرفدارهای رشته فوتبال از استان کهگیلویه وبویراحمد حوادث وحواشی های داوری فوتبال ایران را نداشتن سیستم (Var) دانست که روز به روز شاهد تصمیمات اشتباه و تاثیر گذار داوران هستیم و حوادث وحواشی های داوری فوتبال ایران باعث شده که روز به روز شاهدتصمیمات اشتباه وتاثیر گذار داوران در نبود سیستم (Var) باشیم و کار به جایی رسیده که بعد از بازی شاهد عذرخواهی داوران بزرگوار باشیم .
وی یادآورشد نبود سیستم (var)به ضررهمه تیمهاوفوتبال ایران خواهدبود. و کمک داور ویدئویی نیاز شدید فوتبال ایران و مطمئنا در رشد و شکوفایی این رشته ورزشی می تواند کمک رسان باشد


به هرحال داوران ماقطعا سهوی وغیرعمداشتباهاتی دارندکه استفاده ازکمک داورویدیوئی اشتباه فاحش داوران راجبران واصلاح وگوشزدویاداوری میکند.

داوران زحمکتش ومظلوم ماهم انسان هستندومعصوم نیستندواز یک طرف بدلیل قضاوتهای زیادومسافرتهای پی در پی و مسافت های طولانی و از طرف دیگر فشارشدیدوحساسیت بالای مسابقات قطعا تحت استرس ، فشار و مرتکب اشتباه وخطای دیدمیشوندهما نطوری که بازیکنان نیزمرتکب اشتباهات زیادمیگردندوباید باانان همکاری کردوبه قضاوتشان احترام گذاشت.

درطی چند سال اخیر در سطح کشور اشتباهات واضح وفاحشی راازداوران درلیگ برتر و پایین تر شاهدبوده ایم واین اشتباهات بر(له) ویا(علیه) همه تیمها صورت گرفته است .

یاد آور می شوم درفینال باشگاههای اسیاهمین چند وقت اخیر شاهدبودیم که دربازی پرسپولیس واولسان چگونه سیستم ویدیویی اشتباهات واضح داورقطری را اصلاح کرد و این امر در سطح اروپا در حال اجرا و یقینا به پیشرفت تیم ها و قضاوت داوران آنها کمک شایان و نقش بسیار بالایی دارد .

ممطمئنا استفاده ازسیستم(var)باعث کاهش اشتباهات داوران و پیشرفت فنی ورسیدن حق به حقدار و نقش بسیارمهمی دراموزش اصولی ،دقیق واجرای قوانین برای داوران ، بازیکنان ،کادرفنی تیمها وتماشاگران فوتبال خواهدداشت.

دردنیای پیشرفته ومدرن امروزی استفاده ازتکنولوژی پیشرفته وعلم روز و بروزبودن امکانات نقش بسیارمهمی درپیشرفت وشکوفایی جوامع بشری وهمچنین خیلی ازجریانات واتفاقات دردنیاخواهدداشت وبی شک استفاده ازتکنولوژی در سطح ورزش وبخصوص مسابقات فوتبال درسراسردنیاودرمسابقات مختلف نقش مهم وتعیین کننده ای خواهدداشت وازان جمله میتوان به استفاده ازسیستم کمک داورپیشرفته ویدیویی یاویدیوچک ویا(var)نام بردکه باتوجه به خطای دید و سرعت بالای بازی فوتبال ودخالت بازیکنان درخیلی ازصحنه های مسابقات وحساسیت بالای مسابقات واینکه درپاره ای مواقع داوران مسابقات بنابه دلایل مختلف قادربه تشخیص درست خطاها وصحنه های حساس بوجودامده درجریان مسابقات نیستندودچاراشتباهاتی درقضاوت شوندکه سبب میشود نتیجه مسابقات تغییرکرده ویاعدالت اجرانشودوحق به حقدارنرسدوداوران درتشخیص خطاها مرتکب اشتباهاتی سهوی وغیرعمدنمایند لذاخوشبختانه بااستفاده ازسیستم بسیارپیشرفته ودقیق کمک داورودیویی (var)که صحنه های مسابقه رابااستفاده ازچندین دوربین فیلمبرداری مجهز ،پیشرفته ،دقیق وازدههازاویه مختلف فیلمبرداری میکنند واین تصاویربوسیله داوران مجرب ،متخصص وتوانمنددراطاق مخصوص وازروی صفحه مانیتور ، کنترل وچک شده واشتباهات داوران راکاملا واضح آشکارا به تصویرمیکشند لذااستفاده ازاین سیستم بسیارکارسازوموثربوده و اگرداوران تصمیم نادرست ویااشتباه بگیرندبااستفاده ازاین سیستم اشتباه داوران رااصلاح ودخالت نموده وداوران رامتوجه تصمیم اشتباهات خودنموده وتجدیدنظرمینمایندوخوشبختانه اززمان استفاده ازاین سیستم شاهدجلوگیری ازاشتباهات فاحش داوران وتغییرتصمیمات داوران درخیلی ازمسابقات دردنیا ودرنتیجه شاهد اجرای عدالت ورساندن حق به حقدارمی باشیم .
امامتاسفانه تاکنون درکشورما برخلاف تمام کشورهای دنیا ازاین سیستم داوری استفاده نمی گردد وضریب اشتباهات داوران بالابوده وبهمین خاطر خیلی ازتیمهادرطی چند سال گذشته درتصمیمات داوری متضررشده وامتیازات زیادی راازدست داده اندوقادرنیستندازحق خوددفاع نمایند وبدلیل اشتباهات غیرعمدداوری سلامت قضاوت داوران به چالش کشیده شده وتیمها تاوان زیادی راازاشتباهات داوری متحمل شده اند.
لذافدراسیون فوتبال ایران نیربایدهرچه سریعترسیستم داوری خودرانیزمثل تمامی کشورهای دنیا بروزنموده وازتجهیزات وامکانات پیشرفته داوری (var)استفاده نماید وامکانات حضوراین سیستم پیشرفته داوری رادرفوتبال ایران فراهم نمایدتاشاهدکاهش اشتباهات داوری وکم شدن اعتراض بازیکنان ،کادرفنی وهواداران فوتبال باشیم ودرمسابقات فوتبال باشگاههای کشورمان شاهدقضاوتهای منصفانه ورسیدن حق به حقدارباشیم وداوران مادرقضاوتهای خودازاین سیستم پیشرفته ویدیویی کمک گرفته واستفاده بهینه نمایند
وفدراسیون فوتبال نبایداجازه دهدکه داوران وفوتبال کشورماازفوتبال روزدنیا عقب افتاده وازسیستمهای پیشرفته داوری مدرن و روزدنیا محروم گرددزیراضربات جبران ناپذیری رادرصورت عدم استفاده متحمل خواهیم شدوازعلم روزدنیاوتکنولوژی داوری دنیاعقب خواهیم ماند
استفاده ازسیستم(var)جلوی خیلی ازحرف وحدیثها ، شایعات واعتراضات مسابقات فوتبال راخواهدگرفت وداوری مسابقات شفاف وکم اشتباه خواهدشد.