در تقویم شمسی و رسمی روز ۱۷ مرداد به مناسبت شهادت محمود صارمی شهید عرصه خبر به نام خبرنگار نام گرفته است روزی که سرشار می شود از تبریک ها و پیام هایی که هر لحظه اش یادمان می انداز قطعه ای زیبا از اشعار استاد فردوسی بزرگ که : دلت با زبان هیچ همسایه […]

در تقویم شمسی و رسمی روز ۱۷ مرداد به مناسبت شهادت محمود صارمی شهید عرصه خبر به نام خبرنگار نام گرفته است
روزی که سرشار می شود از تبریک ها و پیام هایی که هر لحظه اش یادمان می انداز قطعه ای زیبا از اشعار استاد فردوسی بزرگ که : دلت با زبان هیچ همسایه نیست .
خبرنگار واژه ای است که صحنه ها و اتفاق هایی بسیاری از جنس شیرین و بسیار تلخ را قدم به قدم در راهش به دوش می کشد
حرفه ای که رسالتشان فریاد زدن مشکلات و دردهاست تا شاید گوشی شنوا بیابند و حلش کنند
حرفه ای که داد می زند تا بستاند حقوقی را
و اکنون بنظرم وقتش رسیده که کسی نیز داد بزند تا بستاند حقوق این قشر بی ادعا جامعه را .
با وجود داشتن روزی در تقویم رسمی کشور به نام خبرنگار هنوز ما نمی دانیم خبرنگاری جز کدام یک از مشاغل است ، مشاغل سخت و پر خطر ؟ کارمند؟ کارمند- خبرنگار؟
یا بیمه متعلق به کدام یک از مشاغل است ، مشاغل سخت؟ کارمندان ؟خبرنگاران ؟
و همینطور مسئله مسکن این قشر را چه کسی باید ببیند و چاره ای بیاندیشد
درصورتی که وقتش که برسد دیواری کوهتاتر از دیوار خبرنگاران پیدا نخواهند کرد

نمی دانیم هایی که باید ، جای پیام های تبریک مقطعی ، خشک و خالی که به چشم بر هم زدنی به فراموشی سپرده میشود ، پاسخی مطرح کرد برایشان تا مشکلات خبرنگاران که بسیارند و مجال این نوشته قاصر از گفتنشان است رو به بهبودی گامی بردارد

در نهایت به امید اینکه سالروزی دیگر اگر پاکت تبریکتان به دستمان رسید نیاز به سخن راندن از
تو خالی بودنشان نباشد و از بوی بهبود شرایط خبر داده شود .