استاد سیدعلی رئیسی از روانشناسی هنر میگوید: کتاب روانشناسی هنر اثر سیدعلی رئیسی بنیان گذار سبک دستخط درمانی.در سال ۱۴۰۰با همکاری کمیسیون ملی یونسکو بچاپ رسید،این کتاب شامل آثار خوشنویسی نویسنده و مقاله ای اجمالی و ژرف پیرامون تاثیر علم روانشناسی بر هنر میباشد، در زندگی روزانه، و مقدمه ای بر نکات دستخط و […]

 

استاد سیدعلی رئیسی از روانشناسی هنر میگوید: کتاب روانشناسی هنر اثر سیدعلی رئیسی بنیان گذار سبک دستخط درمانی.در سال ۱۴۰۰با همکاری کمیسیون ملی یونسکو بچاپ رسید،این کتاب شامل آثار خوشنویسی نویسنده و مقاله ای اجمالی و ژرف پیرامون تاثیر علم روانشناسی بر هنر میباشد، در زندگی روزانه، و مقدمه ای بر نکات دستخط و روانشناسی خط و شخصیت، نیز بر نگاه اجمالی بر نقاشی و موسیقی نیز دارد. نویسنده به جایگاه هنر دیدگاه ویژه ای دارد،و به رشته نوشته در آورده:هنر از سحرگاه هستی با خلقت و زندگی آغاز شد،جهان هستی هنر خدا است،که با طلوع خورشید به تمام چشم ها نفوذ میکند، با جریان آب گوش ها را مینوازد، و با بارش باران رخسار تکوین را شستشو میدهد، در اینجا انسان نقش مهمی دارد، در آوردگاه هنر و هر حرکتی از او با مقصدی خاص صورت میگیرد و پرده ای از جمال هنر را کنار میزند.و در این کتاب درباره هنردرمانی وسبک خود دستخط درمانی مینویسد.