کتاب “به دنبال فردوسی”به قلم محمد حسینی و تصویرگری ناهید کاظمی، در صد و بیست صفحه و هفت فصل به بازنویسی زندگی فردوسی پرداخته است. نویسنده در خلال روایت خود از ابیات شاهنامه استفاده کرده است و دشواری های متن را در حاشیۀ صفحه، معنا کرده است تا خوانندگان را از ارجاع به […]

 

 

کتاب “به دنبال فردوسی”به قلم محمد حسینی و تصویرگری ناهید کاظمی، در صد و بیست صفحه و هفت فصل به بازنویسی زندگی فردوسی پرداخته است. نویسنده در خلال روایت خود از ابیات شاهنامه استفاده کرده است و دشواری های متن را در حاشیۀ صفحه، معنا کرده است تا خوانندگان را از ارجاع به کتاب های لغت بی نیاز سازد .پس از هر فصل، توضیحات تاریخی، در بخش جداگانه ای از داستان آمده است که شامل اطلاعاتی دربارۀ زبان ایرانی و تقسیم بندی های آن، منابع شاهنامه، معرفی اشخاص تاریخی، شهرها، شخصیّت های شاهنامه، حکومت سامانیان و غزنویان، هنر نقّالی و غیره است که هر کدام به نوعی تکمیل کنندۀ اطلاعات خواننده از ابعاد مختلف زندگی شاعر است .

این اثر با حفظ چهارچوب اصلی زندگینامۀ فردوسی و با ایجاد تغییراتی در جزئیات روایت تاریخی، زندگینامۀ فردوسی را به شکل داستانی بلند بازگو می کند و با توجه به اینکه سرگذشت فردوسی را با بهره گیری از آرایه های ادبی بازنویسی کرده است، به بازنویسی خلّاق از زندگی فردوسی پرداخته است. با توجّه به ماهیّت اثر که زندگینامۀ فردوسی است، نویسنده آن را به روایتی فراخور درک مخاطب نوجوان آراسته است. این کتاب از زبان خشک و علمیِ مستندات تاریخی فاصله گرفته و با افزودن روایت ها، شخصیّت ها، حوادث و… به روایت خود جذابیت بخشیده است.

در بررسی شخصیّت اصلی و قهرمان داستان، ابوالقاسم فردوسی، تمام اطلاعات تاریخی زندگی فردوسی ذکرنشده است؛ بلکه نویسنده با برگزیدن منابعی چند از منابع بی شمار شاهنامه و فردوسی به صورت گزیده ای و اختیاری به روایت پرداخته است که از این لحاظ در زمرۀ داستان های ادبی، جای می گیرد و از جهتی که به ابعاد تاریخی سرگذشت فردوسی پرداخته است؛ رمان تاریخی است.

نویسنده در این اثر، ازعناصر ادبی چون توصیف، تشبیه و کنایه در ساختار روایت خود استفاده کرده است. در بخشی از کتاب آمده است: کودکی شاعر، به جای بازی در کوی و برزن به تعلیم و یادگیری سپری شد تا زمانی که به سنین جوانی رسید و پس از مرگ پدرش عهده دار مسئولیت های او شد. دراین زمان فردوسی جوانی دانا و رعنا بود. کتابخانۀ نفیس پدرش، پذیرای میهمانان و دانشمندانی بود که هر ماه جلساتی تشکیل می دادند؛ موضوع جلسات دربارۀ تاریخ ایران، افسانه ها و قصّه های به جا مانده از پیشینیان، ادبیات، نجوم، ریاضی و سایر علوم بود و در پایان جلسه، هرکس از هر شهر و دیاری که آمده بود، اطلاعاتی از دیگر شهرها و گزارشی از اوضاع سیاسی، فرهنگی، دینی، مذهبی و… به حاضران ارئه می کرد.

پس از پایان داستان نیز در بخشی مجزّا، داستان هفت خوان رستم به همراه ابیاتی از شاهنامه ذکر شده است. درنهایت نویسنده با زبانی ساده و شیوا گزارشی از روند کار خود ارائه می کند. در این بخش نویسنده با استفاده از منابع موجود دربارۀ زندگی شاعر، اطلاعات دقیق و ارزشمندی را در اختیار مخاطب خود قرار می دهد که مطالعۀ آن خالی از لطف نیست.

این کتاب توسط انتشارات ققنوس به زیور طبع آراسته شده و در دسترس نوجوانانِ علاقه مند به خواندن این آثار قرار گرفته است.