دریافت ۱۶ MB به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگارمهر، در این رزمایش بیش از هشت هزار بسته معیشتی تأمین و توزیع شد.

دریافت ۱۶ MB

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگارمهر، در این رزمایش بیش از هشت هزار بسته معیشتی تأمین و توزیع شد.