روزانه بیش از ۵۰ هزار نجوای فکری در ذهن ما در رفت و آمد هستند این نجواها مانع از ایجاد ارتباط با خود برتر مان می شوند و اگر نتونیم ارتباطی با خود واقعی مان برقرار کنیم نمی توانیم شادمانی و لذت را به معنای واقعی در زندگی تجربه کنیم و این ذهن هر لحظه […]

روزانه بیش از ۵۰ هزار نجوای فکری در ذهن ما در رفت و آمد هستند این نجواها مانع از ایجاد ارتباط با خود برتر مان می شوند و اگر نتونیم ارتباطی با خود واقعی مان برقرار کنیم نمی توانیم شادمانی و لذت را به معنای واقعی در زندگی تجربه کنیم و این ذهن هر لحظه لذت را به آینده موکول می کنه و راه رهایی از این ذهن مراقبه و مدیتیشن هست.