پادشاه دیدگاهی – ریاست امور مدیریت شغل ها و نظام پرداخت های سازمان امور اداری و استخدامی – در اظهار کرد وگو با ایسنا در مورد جریان به کارگیری فرد بازنشسته در پست شهردار و حاشیه های که در مدت موخر در ارتباط با شهرداری تهران با توجه به لازم الاجرا بودن قانون منع به […]

پادشاه دیدگاهی – ریاست امور مدیریت شغل ها و نظام پرداخت های سازمان امور اداری و استخدامی – در اظهار کرد وگو با ایسنا در مورد جریان به کارگیری فرد بازنشسته در پست شهردار و حاشیه های که در مدت موخر در ارتباط با شهرداری تهران با توجه به لازم الاجرا بودن قانون منع به کارگیری بازنشسته ها مطرح است، تاکید کرد که ما از همان ابتدا صریحا اعلام نمودیم که بر طبق ضوابط، شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها می گردد.

وی با عرضه توضیحات زیادتر اظهار کرد: بر طبق قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، به کارگیری کسانی که در اجرای قوانین و مقررات ذیربط، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، ممنوع است. این در حالی است که بر طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و همه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان لازمه ذکر یا تبیین است جزء این قانون خواهند گردید. بر این اساس با توجه به این که شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می گردد، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها می گردد. در این حالت شهردار تهران یا شهردار سایر شهرها جزء استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشسته ها نخواهند بود.

ریاست امور مدیریت شغل ها و نظام پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی اضافه کرد: با توجه به این که شهرداری جزء قانون منع به کارگیری بازنشسته ها است، شهردار تهران نیز اگر بازنشسته بوده و هیچکدام از شرایط ماندن را ندارد، باید پست خود را ترک نماید. در نتیجه با توجه به این که ۲۶ آبان ماه ماه انتهاء مهلت دو ماهه برای خارج شدن بازنشسته های فعال در سازمان هاست، صریحا اعلام می نماییم که شهردار تهران نیز باید برود.

پادشاه دیدگاهی البته توضیحات دیگری نیز عرضه کرد و اظهار کرد: شهردار تهران تحت شرایطی توان دارد به فعالیت خود دنبال کند؛ آن هم این است که دارای جانبازی بالای ۵۰ درصد یا آزاده بالای سه سال اسارت یا فرزندان شهدا باشد که در این حالت مستثنی خواهد گردید ولی اگر این شرایط را ندارد ادامه فعالیت وی در شهرداری تخلف محسوب می گردد.

این مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی در ارتباط با این که اگر شهردار تهران عضو هیات علمی دانشگاه باشد، از این نظر توان دارد مستثنی بوده و به فعالیت خود دنبال کند نیز تاکید کرد: به هیچ عنوان این چنین نیست و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز جزوی از قانون منع به کارگیری بازنشسته ها بوده و این قانون مستثنی های خود را مشخص نموده است.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، واقعه ی خارج شدن شهردار تهران از پست خود از حدود دو ماه گذشته که قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در مجلس اصلاح و لازم الاجرا گردید، دچار حاشیه های بود؛ به به صورتی که حتی شورای شهر اعتقاد داشت شهردار تهران مشمول این قانون نمی توان ولی در سوی دیگر نظرات متفاوتی مطرح گردید. من جمله دیوان محاسبه های اعلام نمود که شهردار تهران جزء قانون منع به کارگیری بازنشسته ها بوده و باید با توجه به بازنشسته بودن شهردار فعلی وی پست خود را ترک نماید. حتی ماجرا به مجلس و طرح استفساریه مبنی بر مستثنی بودن شهردار از قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز کشیده گردید که با آن مخالفت و رد گردید.

بر طبق اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان روسای سه قوا، معاون اول ریاست جمهور، نائب رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، معاونان ریاست جمهور از قانون منع به کارگیری بازنشسته ها مستثنی شده اند.

با توجه به این که از لازم الاجرا بودن قانون منع به کارگیری بازنشسته ها حدود دو ماه مجال تعیین گردید تا اشخاص غیر مشمول پست خود را ترک کرده و تسویه کنند، روز ۲۶  آبانماه زمان انتهایی حضور بازنشسته های غیر مشمول می باشد.

انتهای پیام