دیدار مدیر کل بهزیستی استان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد دیدار مدیر کل بهزیستی استان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد دکتر مرادی مدیرکل بهزیستی استان با آقای مهندس سلحشوری ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص وضعیت اعتباری اداره کل […]

دیدار مدیر کل بهزیستی استان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد
دیدار مدیر کل بهزیستی استان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد
دکتر مرادی مدیرکل بهزیستی استان با آقای مهندس سلحشوری ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص وضعیت اعتباری اداره کل بهزیستی استان و شهرستان ها دیدار و گفتگو کردند .

به گزارش پایگاه خبری خبرنما به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان کهگیلویه و بویر احمد : دکتر مرادی مدیرکل اداره کل بهزیستی استان به همراه آقای جمشیدی معاون پشتیبانی سازمان با جناب آقای مهندس سلحشوری ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص وضعیت اعتباری اداره کل بهزیستی استان و شهرستان ها جهت پیگیری اعتبارات تملک دارای هایی سرمایه ای این اداره و شهرستان ها با توجه به مشکلات اساسی در زمینه تعمیرات و تجهیزات و همچنین نیاز مبرم به اعتبار جهت رفع مشکلات و همینطور در خصوص تامین اعتبار بار مالی کسری ناشی از افزایش ۵۰٫/. حقوق و مزایای کارکنان طبق بخشنامه هیئت وزیران در اسفند ماه جهت دستگاههای مشمول و سایر اعتبارات هزینه ی اداره کل بهزیستی تاکید کردند.