رضا چمن‌پیرا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای خشک‌سالی با نگرش مدیریت ریسک، شامل شناسایی یک سری از اهداف و استراتژی‌های مؤثر و کارآمـد به‌منظور آمادگی، پاسخ و احیای اثرات خشک‌سالی با توسعه پلانی که به اجرای استراتژی‌های پردازد، است. وی ادامه داد: برنامـه‌ریـزی خشک‌سالی این فرصت را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد […]

رضا چمن‌پیرا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای خشک‌سالی با نگرش مدیریت ریسک، شامل شناسایی یک سری از اهداف و استراتژی‌های مؤثر و کارآمـد به‌منظور آمادگی، پاسخ و احیای اثرات خشک‌سالی با توسعه پلانی که به اجرای استراتژی‌های پردازد، است.

وی ادامه داد: برنامـه‌ریـزی خشک‌سالی این فرصت را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد تا با شناخت صحیح از بخش‌های آسـیب‌پـذیر نسـبت بـه خشک‌سالی پـیش از رخـداد بحران به مدیریت این بخش‌ها بپردازند.

چمن‌پیرا اضافه کرد: هر چند وقوع خشک‌سالی جزء معمولی از اقلیم هر منطقه به شمار می‌آید، اما مدیریت آن پیشرفت اندکی در اکثر مناطق دنیا داشته است به‌گونه‌ای که تاکنون واکنش هنگـام مواجه بـا پدیده خشک‌سالی عمدتاً سنتی بوده و تا حد زیادی به مدیریت بحران توجه شده است.

این عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات، منابع طبیعی و کشاورزی لرستان یادآور شد: در مقابــل آن مدیریت ریسک خشک‌سالی مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع خشک‌سالی انجام شده و عملاً غافلگیری را بـه حداقل ممکن می‌رساند.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر دولت‌ها اکنون به بی‌اعتبار شدن مدیریت بحران پی برده‌اند و در تلاش‌اند تا اطلاعـات بیشـتری درزمینهٔ روش‌هـای صـحیح مـدیریت ریسک کسب کنند تا از این طریق، صدمات وارد بر جامعه ناشی از خشک‌سالی را کاهش داده و اثرات مربوط به خشک‌سالی‌هایآینده را نیز به حداقل برسانند.

چمن‌پیرا گفت: خشک‌سالی‌هااساساً در اثر کمبود بارندگی حاصل می‌شوند، اما وقوع خشک‌سالی‌های پی‌درپی می‌تواند سبب تغییرات جدی در شـدت، مدت و توزیع مکانی بارندگی شود.

او افزود: با وقوع خشک‌سالی‌های پی‌درپی و کاهش آبـدهی رودخانـه‌هـا، چـاه‌هـا وچشمه‌ و ناکافی بودن مخازن ذخیره‌سازی رواناب کاهش شدید آب قابل‌دسترس و افزایش تنش آبی را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: این موضوع نشان‌دهنده آسیب‌پذیری استان لرستان در برابر خشک‌سالی و بحـران آب اسـت. فقـدان برنامـه‌ریـزی و مدیریت راهبردی خشک‌سالی و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب افزایش هزینه‌های خسارت خشک‌سالی مـی‌شود.

چمن‌پیرا ‌ اظهار کرد: به‌منظور مـدیریت بهینه بهره‌برداری از منابع آب و کاهش اثرات منفی خشک‌سالی، باید داده‌های بلندمدت مناطقی که در معرض خطر خشک‌سالی هستند، پایش و ارزیابی شود.

انتهای پیام