وحید قبادی دانا، در اظهار کرد وگو با ایسنا، ضمن تعریف وضع مرکز خیریه فدک رضوان و جزئیات انتشار فیلمی مربوط به این موسسه اظهار کرد: جدیدا فیلمی در فضای سایبری مربوط با مرکز توان قسمتی وردآورد که به موسسه «فدک باغ رضوان» واگذار شده، منتشر و باعث ایجاد ابهاماتی درباره روند رسیدگی به این […]

وحید قبادی دانا، در اظهار کرد وگو با ایسنا، ضمن تعریف وضع مرکز خیریه فدک رضوان و جزئیات انتشار فیلمی مربوط به این موسسه اظهار کرد: جدیدا فیلمی در فضای سایبری مربوط با مرکز توان قسمتی وردآورد که به موسسه «فدک باغ رضوان» واگذار شده، منتشر و باعث ایجاد ابهاماتی درباره روند رسیدگی به این موسسه گردید. در این ارتباط آقای شریعمتداری هم فرمان پیگیری را صادر نموده و سازمان بهزیستی نیز سریعا با اعزام مسئولان استانی، معاون توانبخشی بهزیستی کشور و نماینده مخصوص خودم روند ارزیابی این مبحث را شروع نمود.

قبادی دانا با اشاره به اینکه در همین تاریخ با توجه به بازدیدهایی که از مرکز، توسط کارشناسان بهزیستی استان انجام شده، نواقصی احصاء می گردد، تصریح نمود: روال نظارتی درباره این نواقص که دربردارنده موضوعاتی مثل وضع تغذیه، مسائل بهداشتی و رعایت استاندارهای برای حفظ از اشخاص کم توان ذهنی بوده، اجرا می گردد. براین اساس مشکلاتی در مرکز وجود داشته که به شکل شفاهی تذکراتی به آنان داده می گردد.

ریاست سازمان بهزیستی کشور، دنبال کرد: سر انجام کمیسیون عالی نظارت کشوری در مجموعه سازمان بهزیستی رای به بازپس گیری این مرکز، پس از این که توانخواهان تحویل و به وضع آنان رسیدگی گردید، می دهد. براین اساس قطعی می گردد پس از فراهم شدن شرایط مطلوب برای توان خواهان و طی فرایندهای قانونی این موسسه خلع ید شده و به موسسه خیریه دیگری که مالک صلاحیت هست، واگذار گردد.

قبادی دانا با اشاره به اتمام مهلت این موسسه برای واگذاری مسیولیت خود در اول دی ماه اظهار کرد: با توجه به اینکه مدیرعامل این موسسه نسبت به این مبحث استنکاف نمی کند، با حضور مدیرعامل مجموعه خیریه، نشست اضطراری در پنجم دی ماه در محل معاونت توان قسمتی سازمان برگزار شده و مصوب می گردد که بهزیستی تهران، با رعایت کلیه الزامات قانونی و محافظت تندرستی کامل جسمی و روانی توان خواهان، مبادرت به بازپس گیری مرکز کند.

وی اضافه کرد: پس از ابلاغ رای کمیسیون به مرکز خیریه فدک باغ رضوان دوباره موسسه از برگرداندن این فضا، امکانات و توان خواهان اجتناب می کند. در همان تاریخ و پس از اینکه مدیر موسسه دو مرتبه در مقابل آنان مقاومت می کند، فیلمی از وسیله عواطف این توان خواهان نسبت به کادر مرکز تهیه و در فضای سایبری انتشار می یابد.

ریاست سازمان بهزیستی در ادامه توضیح داد: با فرمان وزیر و نمایندگانی از بهزیستی من جمله معاون توان قسمتی بهزیستی سازمان و نماینده مخصوص خودم برای بازدید و مذاکره با اعضای هیئت مدیره به مرکز مراجعه می کنند. این گروه ابتدا وضع توان خواهان را ارزیابی کردند.

معاون توان قسمتی بهزیستی هم با درخواست دو مرتبه مهلت دو ماهه این مرکز برای برطرف نواقص موافقت کرده هست.

وی با تاکید بر اینکه اولویت اول ما این هست که توان خواهان به شکل مناسبی حفظ گردند و به لحاظ جسمی، روحی، تغذیه ای و مراقبتی دچار مشکل نباشند، اظهار کرد: در حالتی که نواقص ذکر شده طی این مدت دوماهه برطرف گردند ادامه کار مرکز با مانعی مواجه نیست، اما در صورت عدم رسیدگی به نواقص از ادامه فعالیت آن جلوگیری شده و مسیولیت مرکز به موسسه خیریه واجد شرایط دیگری واگذاری می گردد.

انتهای پیام