فرزند هنر باش نه فرزند پدر فرزند هنر زنده کند نام پدر

استاد سیدعلی رئیسی در گفتگوی کوتاه با خبرنما از قلم و علم و هنر میگوید:

بنام خالق زیبایی و هنرسپاس ویژه خدایی است که مبدا علم و هنر است و هر شاخه ای از آن نشانه ای از زیبا و زیبا پسندی اوست.علم و هنر از سحرگاه هستی، با خلقت و زندگی آغاز شد،جهان هستی علم و هنر خدا است، که با طلوع خورشید به تمام چشم ها نفوذ میکند،و با جریان آب گوش ها را می نوازد، و با بارش باران رخسار تکوین را شستشو میدهد، و در این میان انسان که خالق ثانی است،دارای روح الهی است و نقش مهمی در این آوردگاه علم و هنر دارد.هر حرکتی از انسان هنرمند و اهل قلم با مقصدی خاص صورت میگیرد، و پرده ای از جمال علم و هنر را کنار میزند.ظهور خط بزرگترین اتفاقی است که در سپیده دم خلقت صورت گرفت، و اگر خط پدید نمی آمد و نگارش انجام نمیشد میراث علمی و فرهنگی گذشتگان حفظ نمی شد و به آیندگان نمی رسید و تمدن بشری به سمت کمال نمی رفت.برگی از کتاب دستخط درمانی

تنظیم کننده: قاسم سلیمانی

  • منبع خبر : خبرنما