به گزارش خبرنما ، جشنواره جاری ۲۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۲۲ آذر ماه تا ۲۲ بهمن در سال ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد. شرایط جشنواره: ١) افتتاح سپرده جاری ٢) تقویت میانگین سپرده جاری موجود به میزان حداقل ١٠٠ میلیون ریال ٣) عدم کاهش و عدم انتقال موجودی سایر حسابها نزد بانک […]

 

به گزارش خبرنما ، جشنواره جاری ۲۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۲۲ آذر ماه تا ۲۲ بهمن در سال ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد.

شرایط جشنواره:

١) افتتاح سپرده جاری

٢) تقویت میانگین سپرده جاری موجود به میزان حداقل ١٠٠ میلیون ریال

٣) عدم کاهش و عدم انتقال موجودی سایر حسابها نزد بانک به سپرده جاری

مزایا: بهره مندی از افزایش ضرایب اعتباری وام قرض الحسنه به میزان ٣۵ درصد

مهلت جشنواره: تا پایان سال ١۴٠٢