جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یک شنبه ۲۱ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه آموزشآموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸.۳۰ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی -رشته حسابداری – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نقشه کشی – پایه […]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یک شنبه ۲۱ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی -رشته حسابداری – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نقشه کشی – پایه ۱۱ و ۱۲- رشته معماری داخلی و نقشه کشی ساختمان -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ نقشه کشی عمومی -پایه ۱۰ – رشته نقشه کشی ساختمان – شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ تکنیک طراحی با پاستل – پایه ۱۱ رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کابرد مداد رنگی -پایه ۱۱- رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی- بزرگترین شمارنده مشترک پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- بردار‌های واحد مختصات پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی – عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ پرورشی -توانند سازی شغلی دانش آموزان (قسمت دوم)

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱- پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳-پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان.

ساعت ۱۵ عربی و زبان قران ۳ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه