به گزارش خبرنما، بر اساس گزارش وزارت صمت، اکنون بالغ بر ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد که باید شماره‌گذاری شوند.اگر متوسط قیمت را در نظر بگیریم این تعداد خودرو حدود ۴۰۰ میلیون دلار یا ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد!

به گزارش خبرنما، بر اساس گزارش وزارت صمت، اکنون بالغ بر ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد که باید شماره‌گذاری شوند.اگر متوسط قیمت را در نظر بگیریم این تعداد خودرو حدود ۴۰۰ میلیون دلار یا ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد!