علاء الدین بروجردی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در عکس العمل به گفت وگو های موخر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر این که هدف از تحریم ایران خوب تر کردن زندگی مردم ایران هست، اظهار کرد: این یاوه گویی بی اعتبار هست همه دنیا می دانند که هدف آمریکا با اعمال تحریم فشار به […]

علاء الدین بروجردی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در عکس العمل به گفت وگو های موخر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر این که هدف از تحریم ایران خوب تر کردن زندگی مردم ایران هست، اظهار کرد: این یاوه گویی بی اعتبار هست همه دنیا می دانند که هدف آمریکا با اعمال تحریم فشار به مردم ایران هست تا به زعم خود مردم به ستوه آمده و عکس العمل نشان داده و آنان با این کار آرامش جامعه ما را برهم زنند.

وی اضافه کرد: این گفت وگو های وزیر امور خارجه آمریکا که وضعیت تحریم ها برای خوب تر شدن زندگی مردم ایران هست، سخنی سخیف و بی اعتبار به شمار می آید که حتی به آنالیز احتیاج ندارد. بی اعتبار بودن این نظر تماما بدیهی و مشهود هست.

انتهای پیام