به گزارش سعید پایدار-پژوهشگرشهری و فعال رسانه- کمبود منابع مالی، گستردگی وظایف شهرداری ها وتوسعه روزافزون شهرها به همراه پیچیدگی نیازهای شهروندان ازچالش های اصلی مدیریت شهری می باشد. مرتفع شدن بخش عمده ای از چالشهای یاد شده، منابع و درآمدهای اقتصادی پایداراست که بدون تامین آن اهداف و برنامه های پیش روی مدیران […]

 

به گزارش سعید پایدار-پژوهشگرشهری و فعال رسانه- کمبود منابع مالی، گستردگی وظایف شهرداری ها وتوسعه روزافزون شهرها به همراه پیچیدگی نیازهای شهروندان ازچالش های اصلی مدیریت شهری می باشد. مرتفع شدن بخش عمده ای از چالشهای یاد شده، منابع و درآمدهای اقتصادی پایداراست که بدون تامین آن اهداف و برنامه های پیش روی مدیران شهری محقق نخواهد شد.
شهرداری اسلامشهر به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان تهران و نوزدهمین شهر پرجمعیت ایران بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه هم وطنان برای اسکان و همچنین اشتغال است، به طوریکه شاهد پیشه گرفتن تقاضا از عرضه در بعضی از شاخص های مهم اقتصادی می باشیم. این در شرایطی است که امروز ه درگوشه و کنار شهرشاهد فعالیت‌های متنوع عمرانی می باشیم و تلاش برای خدمات رسانی مطلوب و در خور شأن شهروندان درراس سیاست گذاری شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری می باشد.به طور یقین ناپایدار بودن درآمدهای شهری نیز دغدغه مدیران این شهر است.
بر همین اساس توجه مدیریت شهری اسلامشهر به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی جهت مشارکت در پروژه های شهری با رویکرد اقتصادی دردستور کار مدیریت شهری است.تهیه چشم انداز شهری انعقاد چندین موافقتنامه جهت پروژه های سرمایه گذاری، تعریف و مطالعه طرح اطلس سرمایه گذاری و چندین بسته مشارکتی از رئوس برنامه های عملیاتی مدیران شهری اسلامشهر جهت استفاده از منابع و پتانسیل بخش خصوصی است.
در راستای اهداف و سیاستهای یاد شده بازدید از پروژه های سرمایه گذاری شهرهای پیشرو در سرمایه گذاری مشارکتی از اهداف مدیریت شهری و همچنین راهبرد شورای اسلامی شهر اسلامشهر است که شروع آن از شهر قزوین به عنوان شهری با اهمیت تاریخی بالا و همچنین سابقه ای مطلوب در پروژه های سرمایه گذاری است. دربازدید یک روزه تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی اسلامشهراز شهر قزوین چندین پروژه سرمایه گذاری با اهداف و کاربری های متنوع بازدید شد. نشست با شهردار اعضای شورای شهر و و مدیران ارشد شهرداری شهر قزوین به همراه تبادل نظر و بحث پیرامون موضوعات سرمایه گذاری از اهم این بازدید یک روزه بود.
با وجود نوپا بودن ادبیات سرمایه گذاری در شهرداری های ایران، بازدیدها و برنامه های مشابه این شکلی می تواند برای شهرها نتایج ارزشمندی را در پی داشته باشد که مهمترین آن استفاده از پتانسیل بخش خصوصی به عنوان سهامداران اصلی شهر می باشد و در کوتاه مدت می تواند باعث دگرگونی‌های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در شهرها باشد.