معمار نظریه فیزیک کوانتوم “ماکس پلانک” معتقد بود ماده به خودی خود وجود ندارد و سر آغاز وجود همه عالم هستی به یک نیرو وابسته است که در پشت این نیرو یک ذهن هوشمند وجود دارد. اکنون اکثر دانشمندان به وجود یک میدان انرژی جهان مشمول اتفاق نظر دارند ، به عبارتی این انرژی […]

 

معمار نظریه فیزیک کوانتوم “ماکس پلانک” معتقد بود ماده به خودی خود وجود ندارد و سر آغاز وجود همه عالم هستی به یک نیرو وابسته است که در پشت این نیرو یک ذهن هوشمند وجود دارد.
اکنون اکثر دانشمندان به وجود یک میدان انرژی جهان مشمول اتفاق نظر دارند ،
به عبارتی این انرژی همیشه و همه جا هست و روی تمام اتفاقات تاثیر می گذارد.
این نظریه که نگاهمان را از ماده بر می دارد و بر قسمت وجودی دیگری که نمی توان بر اساس حواس پنجگانه آن را درک کرد متمرکز میکند، امروزه در حال گسترش است .
شاید انسان به این درک رسیده باشد که با ذهن محدود خویش نمی تواند جهان نامحدود را درک کند.
امروزه انسان به این آگاهی رسیده است که با این ذهن محدود و حواس پنج گانه فقط بخشی از راه را می تواند بپیماید و بخش اعظم دیگری فقط در فرا رفتن از این دالان است و به نوعی از خویش گذر کردن است .
در یادداشت های بعدی این موضوع را بیشتر باز خواهیم کرد و تأثیر آن بر زندگی بشر را مورد بررسی قرار می دهیم.