مدتی بود که بهمن اسکندری به عنوان جدی ترین گزینه مدیرعاملی بانک ملت مطرح شده بود ولی اکنون شنیده ها حاکی از این است که گروهی در پی تغییر این‌ گزینه هستند . بر همین اساس بهمن اسکندری که از بدنه بانک ملت و از مدیران متخصص درحوزه اعتباری است و شناخت کاملی از […]

 

مدتی بود که بهمن اسکندری به عنوان جدی ترین گزینه مدیرعاملی بانک ملت مطرح شده بود ولی اکنون شنیده ها حاکی از این است که گروهی در پی تغییر این‌ گزینه هستند . بر همین اساس بهمن اسکندری که از بدنه بانک ملت و از مدیران متخصص درحوزه اعتباری است و شناخت کاملی از این بانک دارد و میتواند با روحیه فسادستیزی و با تبحر بانک ملت را هدایت کند در حال حذف از گزینه اصلی مدیرعاملی بانک ملت است و شخص دیگری که هیچ گونه آشنایی با وضعیت فعلی بانک ملت ندارد سکاندار آن میشود.
این گونه تغییرات دقیقه نودی مغایر با اهداف و شعارهای دولت جدید است و راه مدیران فسادستیز بسته خواهد شد .بانک ملت یکی از بانکهای بورسی کشور که هر گونه تغییر اشتباه در مدیرعاملی آن میتواند به بورس نیز لطمه واردکند .لذا تیم اقتصادی دولت نباید تسلیم فشارها و هیجانات شود و تصمیمی که به نفع سیستم بانکی و بانک ملت است را اتخاذکند.