پری سیما بدیعی زاده
“زندگی را معنا کنیم مثل امید” بقلم سفیدپوش میدان رزم 14 اسفند 1398
پری سیما بدیعی زاده

“زندگی را معنا کنیم مثل امید” بقلم سفیدپوش میدان رزم

پری سیما بدیعی زاده؛ میخواهم از زبان ونگاه کسانی باتوهموطن سخن بگویم، که امروز از هر زمانی دیگر بیشتر قدردان حضورشان هستیم، کسانیکه امروز نماد شده اند برای یک ملت، نماد ایثار، ازخودگذشتگی، عشق وایمان به مردم کشورشان… اری امروز میخواهم از زبان سفیدپوشان کادر درمان باتوسخن بگویم. از زبان یک ازمایشگاهی که روزانه هزاران […]