قاضی
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ظلم در زمینه حقوق بشر 17 تیر 1401

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ظلم در زمینه حقوق بشر

    برایم سند افتخار است که در اولین شست خبری به ظلم هایی که در زمینه حقوق بشر شده پرداختم.سند افتخار است که در این زمینه مطالب را ابراز کردم خصوصا   در رابطه با حمید نوری . مگر دستگاه  قضایی و قاضی فصل الخطاب نیست.یکی از افتخاراتمان این است که قاضی مستقل است. سخنگو […]