شهرداری بندربوشهر
مناسب سازی محیط، گشودن درهای جامعه روی معلولان ۰۸ مرداد ۱۳۹۹

مناسب سازی محیط، گشودن درهای جامعه روی معلولان

  به گزارش خبرنما,سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۸۱ توانبخشی را اولین پاسخ به ناتوانی و معلولیت تعریف کرده‌است که به سه مرحله توانبخشی پزشکی، حرفه‌ای و اجتماعی قابل تقسیم است، یکی از مسائلی که در توانبخشی اجتماعی بررسی می‌شود، مناسب سازی معابر و اماکن شخصی و اجتماعی و ابزار فرد معلول برای کم کردن […]