خبرنما – مجلس – اعتبارنامه – تاجگردون
تاجگردون محبوب می ماند/تاریخ فراموش نمی کند قهرمانان و مردم نیز خادمان خود را ۱۸ تیر ۱۳۹۹

تاجگردون محبوب می ماند/تاریخ فراموش نمی کند قهرمانان و مردم نیز خادمان خود را

امروز ۱۸تیر رای مجلسیان مدعی انقلابی تیری شد بر قلب دموکراسی و در کمال ناباوری آنچه که در آموزه نظام ولایی” میزان رای ملت است” به عینه نادیده گرفته شد. ۱۸تیر اعتبار برخی وکلای مجلس این بار با حب و بعض سیاسی رو شد و دراین بازی نازیبا، خدمتگزاری که […] مروز ۱۸تیر رای مجلسیان […]