خانه کاهگلی
۱۱ فروردین ۱۳۹۸

دلگرمی های کوچک

دهکده ماکوندو تنها بیست خانه کاهگلی داشت. خانه ها در ساحل رودخانه‌ها بنا شده بود.اب رودخانه زلال بود واز روی سنگها ی سفید و بزرگی، شبیه تخم جانوران ما قبل تاریخ، می گذشت جهان چنان تازه بود که بسیاری چیزها هنوز اسمی نداشتند و برای نامیدنشان می بایست با انگشت به آنها اشاره کنی این […]