تولید نفت
تولید نفت اوپک بر مدار کاهش 17 شهریور 1401

تولید نفت اوپک بر مدار کاهش

اوپک و هم پیمانانش با کاهش تولید به منظور تقویت قیمت نفت موافقت کردند.