استخدام
عمل جراحی چانه و قبض برق رایگان! 04 آذر 1399

عمل جراحی چانه و قبض برق رایگان!

  به قلم وحید حاج سعیدی به حق چیزهای ندیده و نشنیده … یک عده دیگر شورش را در آورده اند… ما متوجه نشدیم این چه ماگلومانیای فرهنگی است که برخی دوست دارند همیشه برخلاف جهت آب شنا کنند تا جایی که می خواهند قوانین فیزیک را هم جابجا کنند؟! تا جایی که یادمان می […]