آفتاب نیوز : مجمع جهانی اقتصاد برآورد زده هست که تولید ناخالص داخلی سال گذشته در جهان حدود ۸۰ هزار میلیارد دلار بوده هست. ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن سه اقتصاد برتر دنیا در این سال بودند که در مجموع حدود ۴۶ درصد اقتصاد جهان را در اختیار داشتند.به گزارش خبرنما به نقل از […]

آفتاب نیوز : مجمع جهانی اقتصاد برآورد زده هست که تولید ناخالص داخلی سال گذشته در جهان حدود ۸۰ هزار میلیارد دلار بوده هست. ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن سه اقتصاد برتر دنیا در این سال بودند که در مجموع حدود ۴۶ درصد اقتصاد جهان را در اختیار داشتند.
به گزارش خبرنما به نقل از آفتاب‎نیوز؛ ؛ تولید ناخالص داخلی یکی از معیارهای اندازه گیری در اقتصاد هست. تولید ناخالص داخلی در بر گیرنده مجموع اعتبار کالاها و خدمات پایانی هست که در طی یک دوره معین، طبق معمول یک سال، در یک کشور تولید می گردد و توان دارد به عنوان شاخصی برای محاسبه ثروت مدنظر داشته گردد.
ایالات متحده با بالاترین تولید ناخالص داخلی یعنی ۱۹.۴ ۴ هزار میلیارد دلار حدود یک چهارم ثروت جهان را در اختیار دارد. ۲۴ ۲۴ هزار میلیارد دلار و ۴.۸۷ ۸۷ هزار میلیارد دلار بعد از آمریکا ایستادند.
تولید ناخالص داخلی این کشورها نیز در مجمع حدود ۲۲ درصد از اقتصاد جهان را دربردارنده گردید. به این ترتیب سایر کشورهای جهان در مجموع تنها ۲۲ درصد باقی مانده یعنی کمتر از ۱۸ میلیارد دلار را در اختیار دارند.
ارزیابی ۴۲ کشور که بالاترین تولید ناخالص داخلی را دارند نشان می دهد که ترتیب توزیع ثروت در نقاط متفاوت جهان به صورت تقریبی به این ترتیب هست: آسیای مرکزی و جنوب شرقی (۳۴٪)، آمریکای شمالی (۲۶.۵٪)، ۱٪)، ۶٪)، ۳٪)، ۷٪)، ۲٪) و به این ترتیب قسمت دیگر کشورهای جهان در مجموع به کمتر از ۸ درصد می رسد. از نکات قابل ملاحظه این گزارش میزان تولید ناخاص ملی در کشورهای خاورمیانه هست.
وضع کشورهای خاورمیانه
۸۶. درصد، ایران با ۰.۵۵ ۵۵ درصد، امارات عربی متحده با ۰.۴۸ ۴۸ درصد و اسرائیل با ۰.۴۴ ۴۴ درصد قریب به ۲.۳٪ ۳٪ از ثروت ۸۰ هزارمیلیاردی دنیا را در اختیار دارند.
مرجع: یورونیوز