نور محمد تربتی نژاد در اظهار کرد وگو با ایسنا ضمن تعریف جلسه دیروز کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بود: در این جلسه نامه به تاریخ ۱۴ آبان ماه جمعی از نمایندگان در مورد عدم اجرای قانون خرید تضمینی فرآورده ها بنیادی کشاورزی توسط دولت ارزیابی شد. وی در ادامه اظهار کرد: پس از بحث و […]

نور محمد تربتی نژاد در اظهار کرد وگو با ایسنا ضمن تعریف جلسه دیروز کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بود: در این جلسه نامه به تاریخ ۱۴ آبان ماه جمعی از نمایندگان در مورد عدم اجرای قانون خرید تضمینی فرآورده ها بنیادی کشاورزی توسط دولت ارزیابی شد.

وی در ادامه اظهار کرد: پس از بحث و ارزیابی قرار شد تا گزارشی از نارسائی های اجرای قانون ذکر شده من جمله اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی فرآورده ها بنیادی، عدم رعایت دست کم افزایش نرخ این فرآورده ها طبق نرخ تورم سالانه، عدم پرداخت جریمه متاثر از تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان توسط کمیسیون تهیه و به هیات رئیسه مجلس جهت تصمیم گیری حول نحوه برخورد با تخلف های دولت عرضه گردد.

تربتی نژاد تصریح نمود: بعضی از نمایندگان در این ارتباط طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و طرح سؤال از ریاست جمهور را مطرح کرددند که قرار شد پس از برپایی جلسه با اعضای موثر شورای اقتصاد در این خصوص تصمیم گیری گردد.

انتهای پیام