یوسف آردمولی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت پشتیبانی بخش خصوصی از سوی دولت، اظهار کرد: برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه، باید دولت نگاه حمایتی به سرمایه گذاران این حوزه داشته باشد، چون که حالا دیگر نمی شود بر روی کمک بیگانه ها نیز حساب کرد. مدیر عامل پیشین […]

یوسف آردمولی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت پشتیبانی بخش خصوصی از سوی دولت، اظهار کرد: برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه، باید دولت نگاه حمایتی به سرمایه گذاران این حوزه داشته باشد، چون که حالا دیگر نمی شود بر روی کمک بیگانه ها نیز حساب کرد.

مدیر عامل پیشین سازمان انرژی های نو با اشاره به پشتیبانی های موخر دولت در زمینه افزایش خرید ضمانت برق تجدیدپذیرها و برگشت عارضه ها برق به این بخش، ابراز کرد: این اتفاق باید پژوهشگر می گردید چراکه در غیر این صورت مردم برای سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها محتاط می گردیدند.

مدتی قبل نیز، سیدمحمد صادق زاده – رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق – از افزایش سرمایه گذاری ها در انرژی های تجدیدپذیر اطلاع داد و اضافه کرد: با توجه به رخدادهای موخر تمایل برای سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها افزایش یافته

انتهای پیام