به گزارش خبرنما به نقل از گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، متن یادداشت جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون به شرح زیر است: دراوضاع نابسامانی که برفرهنگ و هنر بویژه سینمای بدون دروپیکر کشورحاکم است، هر گونه مساله و برخورد کارشناسی نشده با فیلم وسینمامی تواند سخت حاشیه آفرین و آسیب رسان باشد.بی بی […]

به گزارش خبرنما به نقل از گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، متن یادداشت جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون به شرح زیر است:

دراوضاع نابسامانی که برفرهنگ و هنر بویژه سینمای بدون دروپیکر کشورحاکم است، هر گونه مساله و برخورد کارشناسی نشده با فیلم وسینمامی تواند سخت حاشیه آفرین و آسیب رسان باشد.بی بی سی در مطلبی،از محکومیت محمد رسول اف کارگردان فیلم "لرد" در دادگاه انقلاب، به دلیل ساختن این فیلم که گفته می شود، ضد نظام جمهوری اسلامی، تبلیغ کرده است، به یکسال زندان و دوسال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت ازعضویت درتشکل های سیاسی و اجتماعی، خبرداده است. پیشتر مطالبی درباره بعضی از سینماگران دگراندیش که به علت ساختن فیلم های تند سیاسی و اجتماعی ازسوی محاکم قضایی محکوم شده اند، درحد خبر خوانده وشنیده ایم. جعفرپناهی از این جمله است.تحریم و بایکوت برخی فیلم ها از سوی بعضی گروه ها، سازمان ها وارگان ها، به علت مضامین و مسایل آن ها، مانند محکومیت قضایی سینماگرانی که از خط قرمز هاعبور کرده اند، برای اهالی سینما، مقوله ای آشنا  است، بااینهمه، این نوع رویدادها و برخوردها و محکومیت ها، از چند نظر قابل تامل وبررسی کار شناسانه است. مهمترین مساله اینکه، چون اغلب آثارمورداشاره، درایران دیده نشده اند، این سوتفاهم را دامن می زنندکه درایران و حوزه های هنرو سینما،اختناق حاکم است.این همان چیزی است که بی بی سی ها و خبر سازان  خارجی، ازآن، ضدایران و سینماگران ایرانی حربه می سازند. موضوع دیگراینکه، ازآنجاکه فیلم های فیلمسازان محکوم شده، درکشوراکران نشده اند و جامعه ازکم وکیف آن ها چیزی نمی داند،کسانی،این اقدام را نقدناپذیری و مخالفت با هرگونه اندیشه و فرهنگ متفاوت،تلقی و ترویج می کنند.نکته دیگراینکه،چون این نوع محکومیت ها ودلایل اجتماعی وفرهنگی آن ها ازسوی مسوولان، عنوان نمی شود،ابهام ها،سوتفاهم ها و سو برداشتهاباواقعیتهادرهم می آمیزد و حقیقت هویدانمی شود.به نظرمی رسد،لازم است، برای رفع این ابهام هاوارایه پاسخ های لازم و جلوگیری ازتبدیل آن هابه خوراک تبلیغاتی، به جهت روشنگری واحترام به اهالی سینما ومردم،درکنارتیم قضایی،یک کارگروه هنری وسینمایی هم حضور داشته باشد تاهرکدام براساس نگاه ودیدگاه قانونی و تخصصی به  مسایل این گونه فیلم هاوفیلمسازان بپردازند ودرنشست رسانه ای، آن رابازگو نمایند. چنانچه این رخداد شکل گیرد، تفاوت مقوله  های نبودآزادی بیان درایران وبرخورد جناحی با سینما و سینماگران، باتبلیغ ضدنظام و… تمیز داده خواهدشد و دیگربلندگوهایی مانند بی بی سی نمی توانند باسو استفاده،ضد ایران و ایرانی،تبلیغ کنند.