محمد سلطانی فر در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: ایسنا دوران فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و خوشبختانه علیرغم فرار و نشیب هایی که در دولت های متفاوت شکل گرفته، تاثیر کمتری بر ایسنا و خروجی مطالب آن داشته هست. او دنبال کرد: هر دولتی که سر کار آمده، توقع داشته […]

محمد سلطانی فر در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: ایسنا دوران فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و خوشبختانه علیرغم فرار و نشیب هایی که در دولت های متفاوت شکل گرفته، تاثیر کمتری بر ایسنا و خروجی مطالب آن داشته هست.

او دنبال کرد: هر دولتی که سر کار آمده، توقع داشته ایسنا در زمینه منفعت های آن دولت بنویسد اما ساختار دانشجویی که بر ایسنا حاکم هست، کمک کرده که علیرغم حضور دولت های متفاوت با دیدگاه های تماما متفاوت، شاهد تحولات بسیار زیادی بر این روند نباشیم. بدنه ایسنا به سبب مقاومت ها، حضور و فضای دانشجویی توانسته جایگاه خود را در بین خبرگزاری ها حفظ نماید.

معاون مطبوعاتی با عرضه ایده ای برای استقلال مالی ایسنا گفته بود: اگر ایسنا بتواند منفعت های مالی مستقل از دولت ها و حکومت برای خود تعبیه کند، این کاستی ها و ناتوانی ها در دولت های متفاوت از بین می رود و ما شاهد «ایسنا» به عنوان یک خبرگزاری مستقل، آزاد و منتقد می باشیم و این همان چیزی هست که مردم از آن توقع دارند.

سلطانی فر در انتهاء اظهار کرد: ساختار دانشجویی و جوانگرایی خصوصیت مثبت ایسناست که همچنان آن را حفظ کرده هست.

انتهای پیام