پیام کرونا بقلم پویا وکیلی پویا وکیلی در سرمقاله روزنامه اتحاد ملت به پیامی که کرونا با خود به همراه داشت اینگونه نوشت: مدتی است که سیل اتفاقات در این سرای هستی بظاهر شتاب به خود گرفته است. البته فقط سرعت این اتفاقات نیست که سئوال برانگیز شده است بلکه در نوع اتفاقات و همینطور […]

پیام کرونا بقلم پویا وکیلی
پویا وکیلی در سرمقاله روزنامه اتحاد ملت به پیامی که کرونا با خود به همراه داشت اینگونه نوشت:
مدتی است که سیل اتفاقات در این سرای هستی بظاهر شتاب به خود گرفته است.
البته فقط سرعت این اتفاقات نیست که سئوال برانگیز شده است بلکه در نوع اتفاقات و همینطور گستردگی محدوده جغرافیایی نیز هر فرد آگاهی را به تامل بیشتری وامی دارد.
اساسا” هر اتفاقی در هستی اتفاقی، اتفاق نمی افتد بلکه همه تحت قوانین ثابتی هستند و هیچ چیزی هم نمی تواند فراتر از آن عدول کند.همه تحت فرمان قوانین آفرینش هستند.
هر انچه که بوقوع می پیوندد ناشی از عملی است و آن عمل خود نیز عصاره باور و اندیشه بوده است که اگر برخلاف قوانین طبیعت و دستورات الهی باشد مسلما” زیانبار و زوال پذیر خواهد بود و چنانچه باوری در راستای قوانین باشد سازنده و ماندگار خواهد بود.
اینکه اتفاقات پیش آمده ناشی از چه باوری بوده است مسلما” جای بسی سوال است که هر انسانی آگاهی می بایست از خویشتن جویا شود.
برای پاسخ به آن نیز می بایست پیام اتفاقات را دریافت کرد چرا که هر اتفاقی در دل خود نیز پیامی به همراه دارد.
بطور مشخص کرونا پیامش واضح و روشن بود هر چند که پیام های مختلفی را با خود به همراه داشته است ولی به باور نگارنده ندای این پیامش رساتر بوده است. این ویروس میکروسکوپی اقتدار حکومتهایی را که برتری خویش را بر دنیای اطرفاشان محرز می دانستند تا مرز نابودی کشاند.
ظاهرا پیام رسای این ویروس به انسان این بود که منیت فرعونی و خود برتربینی را کنار بگذارد.و اساسا” این خود برتربینی که نشات گرفته از جدایی انسان نسبت به جهان خویش است و این حاصل اسارت در نفس فناپذیر است.در سر دیگر ماجرای این روزها، نگرشی است که خوشحال و سرخوش از این باشد که در سرمینی دیگر ارتش کرونا پیروزمندانه تر عمل کرده است که این باور هم که اسیر نفس شده است راه را بر کرونا و کروناههای دیگر به سرزمین خویش هموارتر می کند.
و در پایان؛ بیایید بدون هیچ گونه دسته بندی در این سرای هستی برای همگان خیر،خوبی و نیکی را خواستار باشیم.