جلیل رحیمی جهان آبادی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به جلسه سؤال از رییس جمهوری اظهار کرد: من می اندیشم رییس جمهور می توانست اجرایی تر، عملیاتی تر و دقیق تر عمل کند. به هر حال ما تنگناهای وی را فهم می کنیم. من خودم بعد از سخنرانی آقای رییس جمهور به […]

جلیل رحیمی جهان آبادی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به جلسه سؤال از رییس جمهوری اظهار کرد: من می اندیشم رییس جمهور می توانست اجرایی تر، عملیاتی تر و دقیق تر عمل کند. به هر حال ما تنگناهای وی را فهم می کنیم. من خودم بعد از سخنرانی آقای رییس جمهور به وی اظهار کردم ما از گفت وگو های شما قانع نشدیم اما به دولت کمک می کنیم و در رای مجلس هم تا جایی که از دست مان برمی آمد، به دولت کمک کردیم.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس تصریح نمود: دولت می توانست زحماتش را دقیق تر بیان کند و با حفظ تنگنا ها، تنگناها را مطرح کند، می توانست از حقیقت ها دقیق تر حرف بزند و مردم و مجلس را قانع کند. رای مجلس رای مردم بود چون که گفت وگو رییس جمهور زیادتر جنبه خطابه و سخنرانی انتخاباتی داشت.

وی دنبال کرد: حقیقت این هست که دولت تنگناهای بسیاری در عرصه های متفاوت دارد، مقدوراتش کم و محذوراتش فراوان هست اما این ها را بدرستی تصریح نکرد. شاید اگر در آیین نامه به بعضی نمایندگان حق دفاع از رییس جمهور داده می گردید موثرتر بود اما چون این تنگنا وجود دارد منحصرا خود وی گفت وگو کرد و ما اعتقاد داریم می توانست دقیق تر و خوب تر حرف بزند. نتیجه رأیها هم نمایش داد طیف های متفاوت مجلس از جواب ها قانع نشدند.

رحیمی جهان آبادی دنبال کرد: برای افرادی که دلبسته نظام می باشند و قصد دارند نظام را حفظ نمایند تنگنا هایی وجود دارد. امکان دارد فردی برایش با اهمیت نباشد که حرفش چه آسیبی به نظام می زند و تنها قصد دارد خود را نشان دهد اما یک وقت امکان دارد خود فرد فدا گردد تا به نظام عارضه نرسد. من می اندیشم پیام آقای روحانی این بود که حاضر هستم خودم عارضه نگاه کنم اما به نظام عارضه نرسد که این پیام ارزشمندی هست. گرچه آقای روحانی می توانست مدیریت کند و قسمتی از تنگنا ها، مشکلات، حقیقت ها و خدمات دولت را بگوید.

این نماینده مجلس در انتهاء اظهار کرد: من خودم ناظر اشتغال در خراسان هستم. در حقیقت وی به جای اینکه عملیاتی و اجرایی حرف بزند، گفت وگو احساسی و خطابه ای داشت و به همین سبب نتوانست مجلس را قانع کند.

انتهای پیام