به این معنی که دولت سهامدار این نوع صندوق ها گردد. قصاع با بیان اینکه در تیم صندوق های پژوهش و فناوری نمایندگان بانک مرکزی حاضر هستند تا نظارت های لازم بر کارکرد این صندوق ها داشته باشند، دنبال کرد: از سال ۱۳۸۹ که قانون برنامه پنجم و قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان […]

به این معنی که دولت سهامدار این نوع صندوق ها گردد.

قصاع با بیان اینکه در تیم صندوق های پژوهش و فناوری نمایندگان بانک مرکزی حاضر هستند تا نظارت های لازم بر کارکرد این صندوق ها داشته باشند، دنبال کرد: از سال ۱۳۸۹ که قانون برنامه پنجم و قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان مطرح گردید، تغییر مسیری در روند فعالیت های این نوع صندوق ها رخ داد؛ چون که رویت گردید در چندسالی که این صندوق ها به طور کوچک فعالیت می کردند، تغییری در حوزه دانش بنیان ایجاد نشده، به همین علت قانون مجزایی در راستای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان با عنوان قانون “پشتیبانی از شرکت های پژوهش و فناوری” قصاع با بیان اینکه در تیم صندوق های پژوهش و فناوری نمایندگان بانک مرکزی حاضر هستند تا نظارت های لازم بر کارکرد این صندوق ها داشته باشند، دنبال کرد: از سال ۱۳۸۹ که قانون برنامه پنجم و قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان مطرح گردید، تغییر مسیری در روند فعالیت های این نوع صندوق ها رخ داد؛ چون که رویت گردید در چندسالی که این صندوق ها به طور کوچک فعالیت می کردند، تغییری در حوزه دانش بنیان ایجاد نشده، به همین علت قانون مجزایی در راستای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان با عنوان قانون “پشتیبانی از شرکت های پژوهش و فناوری” به تصویب رسید و در آن بر ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید شد.

مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: در تبصره یک ماده مربوط به ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید شده که قسمتی از تسهیلات این صندوق بزرگ از محل صندوق های پژوهش و فناوری باشد، بدین ترتیب این صندوق های پژوهش و فناوری با صندوق نوآوری و شکوفایی مربوط گردیدند.

وی دنبال کرد: به محض آنکه در سال ۹۳ قسمتی از سرمایه صندوق نوآوری داده گردید، این صندوق فعالیت مشترک خود را با صندوق های پژوهش و فناوری شروع و با آنان در قالب عامل مالی و بعد در قالب کارگزاران بررسی و نظارتی مشارکت کرد. این اقدام باعث گردید تا صندوق هایی که مجوز دریافت کرده، ولی فعال نشده بودند، به تدریج فعال گردند.

برطرف موانع افزایش صندوق های پژوهش و فناوری

قصاع اضافه کرد: با ایجاد تحرک جدید در صندوق های پژوهش و فناوری، تقاضا کنندگان تازه ای درخواست ایجاد این نوع صندوق ها را عرضه کردند، ولی از آنجایی که ماده ۱۰۰ برنامه سوم و ماده ۴۵ برنامه چهارم توسعه دوباره تمدید نشد، به همین علت امکان حضور بخش دولتی در ایجاد این نوع صندوق ها فراهم نبود؛ لذا در سال ۹۴ در قانون تولید رقابت پذیر و مقررات مالی دولت، ماده ۴۴ درباره ” علاوه بر آن به دولت اذن داده گردید که در تقویت و توسعه صندوق های دولتی حوزه فناوری اقدام کنند.

وی نمونه این نوع صندوق ها را صندوق پشتیبانی از صنعت های الکترونیک و صنعت های دریایی دانست و اضافه کرد: بر این اساس علاوه بر آنکه دولت مجاز گردید که در صندوق های دولتی افزایش سرمایه بدهد، مجاز شد تا با بخش خصوصی در ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری اقدام نماید.

وی رئیس این تیم را بر عهده وزیر علوم و دبیری آن را بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی ذکر نمود و دنبال کرد: از سال ۱۳۹۴ با تصویب آیین نامه اجرایی و اساسنامه این نوع صندوق ها، ۲۰ صندوق پژوهش و فناوری دیگری هم تقاضای ایجاد گردید که در تیم این صندوق ها بررسی گردید و به تصویب رسید که بدین ترتیب ۳۸ صندوق دارای مجوز بودند.

رده بندی صندوق های پژوهش و فناوری

مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی از تدوین شیوه نامه ای برای رده بندی و نظارت برای صندوق های پژوهش و فناوری اطلاع داد و اظهار کرد: بر این اساس نخستین بررسی در سال ۱۳۹۵ اجرایی گردید و بررسی سال ۹۶ این نوع صندوق ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به صندوق های برتر از لحاظ عملکردی، بیان کرد: طبق بررسی های ما صندوق هایی که از لحاظ کارکرد در حوزه های اعطای تسهیلات و تضمین به شرکت های دانش بنیان و علاوه بر این سرمایه گذاری خطر خوب ترین کارکرد را داشته اند، شامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد بوده هست. این صندوق جزء صندوق های استانی هست و در مرکز مستقر نشده هست.

وی با بیان این که رده بندی این صندوق ها اعلام گردیده هست، اضافه کرد: با کارهای انجام شده این نوع صندوق ها در دو قالب کلی صندوق های پژوهش و فناوری “جامع” و “سرمایه گذاری” وی با بیان این که رده بندی این صندوق ها اعلام گردیده هست، اضافه کرد: با کارهای انجام شده این نوع صندوق ها در دو قالب کلی صندوق های پژوهش و فناوری “جامع” و “سرمایه گذاری” فعالیت می کنند. صندوق های جامع در راستای عرضه کلیه خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان، اشخاص فناور و هسته های نوآوری و صندوق های سرمایه گذاری در راستای VC ( صندوق های جامع در راستای عرضه کلیه خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان، اشخاص فناور و هسته های نوآوری و صندوق های سرمایه گذاری در راستای (سرمایه گذاری مخاطره پذیر) فعالیت دارند.

قصاع، اضافه کرد: این دو نوع صندوق در قالب های متفاوت در قالب های بخش خصوصی در حال راه اندازی هست، ضمن آنکه ۱۰۰ درصد سرمایه بعضی از صندوق ها مربوط به بخش خصوصی هست.

صندوق های VC

وی با بیان اینکه دو نوع صندوق VC “جسورانه بورسی”  و ” صندوق های پژوهش و فناوری با کارکرد مخاطره آمیز”

مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی، آشنایی جامعه با فعالیت های استارتاپی و شرکت های دانش بنیان و پشتیبانی ها از این شرکت ها در قالب قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان را از علل استقبال نهادها برای راه اندازی صندوق ها عنوان نمود.

راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری از سوی آستان قدس رضوی

وی با اشاره به اقدام آستان قدس رضوی در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری، توضیح داد: هر کدام از صندوق ها مدلی از اکتساب و کار را برای خود تشریح کرده اند و آستان قدس رضوی نیز مدلی که برای اکتساب و کار صندوق منسوب تشریح کرده، توسعه فعالیت های حوزه آستان هست.

مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی در جواب به این سؤال که آیا صندوق آستان قدس رضوی با ظرفیت سرمایه بالا لطمه ای به سایر صندوق ها وارد نمی کند، جواب داد: فعالیت این صندوق دارای محدوده تماما مشخصی هست، به همین علت بر فعالیت سایر صندوق ها تداخلی نخواهد داشت؛ ضمن آنکه با قدرت اقتصادی آستان قدس رضوی و ماموریتی که از سوی مقام معظم رهبری در حوزه وارد شدن آن به حوزه دانش بنیان واگذار شده هست، توان دارد با تجربیاتی که در این حوزه به دست می آورد، به سایر صندوق های پژوهش و فناوری دیگر هم کمک کند.

به گفته وی، آستان قدس رضوی در صندوق های پژوهش و فناوری خراسان و صندوق تندرستی ثامن سهامدار هست.

لزوم راه اندازی صندوق های ارزی

مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به نوسانات ارزی موخر در کشور، اظهار کرد: ما تاحالا دو صندوق “توسعه صادرات” و صندوق “تبادلات فناورانه” مدیر برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به نوسانات ارزی موخر در کشور، اظهار کرد: ما تاحالا دو صندوق “توسعه صادرات” و صندوق “تبادلات فناورانه” را با رویکرد کارکردهای فراملی فعال کرده ایم. ماموریت صندوق “توسعه صادرات” پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان برای حضور آنان در بازارهای جهانی و ماموریت صندوق “تبادلات فناورانه”

قصاع دنبال کرد: این صندوق ها کمک های ارزی هم به این شرکت ها اعطا می کنند و مجاز به اعطای تسهیلات ارزی هستند، ولی ضابطه های مربوط به این اقدام توسط تیم صندوق های پژوهش و فناوری تدوین می گردد.

انتهای پیام