نویسنده متن: پگاه پزشکی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی

نویسنده متن: پگاه پزشکی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی