تدوینگر: امید ابراهیمی / نویسنده متن: پگاه پزشکی / گوینده: حسین هرمزی

تدوینگر: امید ابراهیمی / نویسنده متن: پگاه پزشکی / گوینده: حسین هرمزی