تصویربردار: اسماعیل گلرخ

تصویربردار: اسماعیل گلرخ