نویسنده متن و گوینده: حسین هرمزی / تدوینگر: نوید مرسلی

نویسنده متن و گوینده: حسین هرمزی / تدوینگر: نوید مرسلی