نویسنده متن: سارا سبزی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی

نویسنده متن: سارا سبزی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی