این نماینده سابق مجلس در اظهار کرد وگو با ایسنا، درمورد مبحث طرح سؤال از ریاست جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: من عقیده دارم طرح سؤال از ریاست جمهور در شرایط فعلی درست نبود. وی دنبال کرد: سؤال از ریاست جمهور مثل سؤال از هر مسئول دیگری باید امر عادی تلقی گردد […]

این نماینده سابق مجلس در اظهار کرد وگو با ایسنا، درمورد مبحث طرح سؤال از ریاست جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: من عقیده دارم طرح سؤال از ریاست جمهور در شرایط فعلی درست نبود.

وی دنبال کرد: سؤال از ریاست جمهور مثل سؤال از هر مسئول دیگری باید امر عادی تلقی گردد و نباید آنقدر حاشیه های و سر و صدا داشته باشد . مسئول یعنی کسی که مورد سؤال قرار گرفته می گردد؛ آنقدر مقامش مورد ارزش هست که میتوان از او سؤال کرد.

امکان دارد در  همین سؤال و پاسخ ها ریاست جمهور و نمایندگان متوجه اموراتی گردند که موجب بهبود شرایط فعلی گردد .

وی اظهار کرد: وقتی مدعی مردم سالاری می شویم، یعنی  سؤال از ریاست جمهور را هم بپذیریم؛ وقتی خواهان شفافیت هستیم همه ما باید از سؤال و پاسخ استقبال کنیم.

این فعال سیاسی تصریح نمود: خوب تر هست ریاست جمهور همان موضوعاتی را مطرح نمایند که به سؤال ها ذی ربط هست.

انتهای پیام