در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

وضعیت شیراز پس از وقوع سیل