محمد حسین طیرانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره طرح خصوصی سازی رشته های پزشکی اظهار کرد: نباید رشته های پزشکی را به بخش خصوصی واگذار کرد چراکه با جان مردم سروکار دارند، بنابراین اگر خود وزارت بهداشت مدیریت و سرویس دهی این رشته ها را بر عهده داشته باشد، به سود تندرستی […]

محمد حسین طیرانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره طرح خصوصی سازی رشته های پزشکی اظهار کرد: نباید رشته های پزشکی را به بخش خصوصی واگذار کرد چراکه با جان مردم سروکار دارند، بنابراین اگر خود وزارت بهداشت مدیریت و سرویس دهی این رشته ها را بر عهده داشته باشد، به سود تندرستی جامعه می باشد.

وی با تاکید براینکه واگذاری رشته های پزشکی به بخش خصوصی درست نیست، زیرا ابزارها بسیاری می طلبد، دنبال کرد: شاید موسسات تعلیم عالی که وارد بخش خصوصی می گردند بتوانند رشته های آسان مثل پرستاری را عرضه کنند اما رشته هایی مثل پزشکی و دندان پزشکی باید در انحصار وزارت بهداشت باشند.

نایب رییس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات تعلیم عالی غیر دولتی یادآور گردید: در مجموع من با ایجاد دانشکده های پزشکی خصوصی قبول کننده نیستم.

انتهای پیام